AI with The Future of Lawyers

Legal with AI คือการที่นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ทางด้านกฎหมายในการพิจารณาคดีความหรือข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของมนุษย์อีกด้วย